ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

 

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Приватне акціонерне товариство «Велта» (ПрАТ «Велта») для забезпечення обґрунтованого вибору надавача страхових послуг надає наступну інформацію про умови та порядок їх надання:

 

ПрАТ «Велта» зареєстроване 01.12.1993 р., номер запису 10701200000000409, Свідоцтво про державну реєстрацію https://velta.kiev.ua/dozvilni-dokumenty та включене до Державного реєстру фінансових установ розпорядженням Держкомфінпослуг України від 24.06.2004 р. № 1224, Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи https://velta.kiev.ua/dozvilni-dokumenty.

 

Послуги у сфері страхування ПрАТ «Велта» надає відповідно до отриманих ліцензій, які доступні за посиланням https://velta.kiev.ua/dozvilni-dokumenty. Детальна інформація про перелік послуг з добровільного та обов’язкового видів страхування, порядок та умови їх надання, ціни (тарифи) залежно від виду страхування розміщена в розділі «Що ми страхуємо».

 

Особи, які надають посередницькі послуги ПрАТ «Велта»:

  • Повне товариство «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс»;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРШ»;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Аон Україна»;
  • Фізична особа – підприємець Жигун Світлана Володимирівна;
  • Фізична особа – підприємець Коваленко Ігор Валентинович.

 

Плата за страхування (страхова премія) розраховується відповідно до затверджених тарифів. Конкретний розмір страхового тарифу визначається за згодою сторін при укладенні договору страхування залежно від виду страхування, наявності та розміру франшизи, терміну договору та інших суттєвих умов, що впливають на визначення вартості послуги. Зміна розміру страхового тарифу без письмової згоди страхувальника неможлива. Операції, пов’язані з отриманням страхових послуг (сплата страхової премії, отримання страхового відшкодування, повернення страхового платежу/частини страхового платежу при достроковому припиненні договору страхування) не підлягають оподаткуванню, крім випадків, передбачених чинним законодавством, що оподатковуються відповідно до норм Податкового кодексу України.

 

Строк дії договору страхування визначається за домовленістю між страховиком та страхувальником відповідно до затверджених правил та програм страхування, якими передбачається мінімальний строк дії договору.

 

Відмова від договору страхування. Дострокове припинення договору страхування.

 

Страховик та страхувальник мають право за взаємною згодою, а також у випадках, передбачених законом, відмовитися від договору. Дія договору страхування може бути достроково припинена за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.

 

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше не передбачено договором.

 

  • У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

 

  • У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором.

 

При достроковому припиненні договору страхування не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі.

 

Зміни та доповнення до договору страхування вносяться за згодою сторін, якщо інше не встановлено законом або договором, шляхом підписання додаткової угоди.

 

Захист прав споживачів фінансових послуг:

 

Діяльність ПрАТ «Велта» направлена на забезпечення прав споживачів фінансових послуг: вільний вибір послуг, право на інформацію, право на захист своїх прав, інших відповідно до законодавства. Спірні питання щодо укладення та виконання договорів страхування вирішуються страховиком та страхувальником шляхом переговорів. Неврегульовані питання вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

Заяви і скарги клієнтів/споживачів фінансових послуг подаються особисто або направляються на поштову адресу за місцезнаходженням товариства та/або електронну адресу ПрАТ «Велта»: 01015, м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд. 46/2; тел. +38 (044) 254-48-50, 254-40-05; e-mail: balakina@velta.kiev.ua.

 

Розгляд звернень та надання обґрунтованої відповіді на заяви/скарги здійснюється в строк не більше одного місяця з дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення – п’ятнадцяти днів. Особа, уповноважена на розгляд заяв і скарг: голова правління Балакіна Ганна Анатоліївна (тел. +38 (044) 254-48-50, 254-40-05). У разі неможливості вирішення поставлених в заяві/скарзі питань у вищезазначений строк, він може бути продовжений, про що письмово повідомляється заявник/скаржник. Загальний строк розгляду заяви/скарги не може перевищувати 45 днів.

 

Створення гарантійних фондів чи компенсаційних схем на забезпечення виконання договорів страхування законодавством не передбачено. З метою забезпечення майбутніх виплат страхових відшкодувань ПрАТ «Велта» формує страхові резерви.

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання діяльності ПрАТ «Велта» з надання послуг у сфері страхування:

Національний банк України

Адреса для листування: вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ, 01601

Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601

 

Телефон 0 800 505 240, e-mail: nbu@bank.gov.ua

Офіційне Інтернет-представництво НБУ, розділ «Звернення громадян»:  https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals